Coaching Finansowy

Pieniądza nie można gonić,	trzeba wyjść mu naprzeciw

Szkolenia

Program szkolenia:

1. Czym jest stres?

2. Jak stres na nas wpływa? Jak na niego reagujemy, jakie są jego objawy?

3. Indywidualne stresory – czyli osobiste i zawodowe przyczyny stresu

4. Charakterystyka stresorów doradcy finansowego

5. Techniki radzenia sobie ze stresem ukierunkowane na sytuację m.in. zmiana oceny sytuacji, RTZ 

6. Techniki radzenia sobie ze stresem ukierunkowane na emocje m.in. metody oddechowe

7. Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem m.in. autogeniczny trening Schultza, rozluźniająca napięcie metoda Jacobsona, Wizualizacja, Afirmacja

8. Mechanizm wypalenia zawodowego

9. Budowanie indywidualnych zasobów przeciwdziałających wypaleniu m.in. diagnoza własnego potencjału, analiza funkcjonujących przekonań, stworzenie wizji zmiany, za planowanie pierwszych kroków ku zmianie.

 

 Cele szkolenia:

  • nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy o mechanizmach stresu, sposobach radzenia sobie ze stresem, negatywnych konsekwencjach
  • nabycie umiejętności diagnozowania własnych objawów stresu oraz najczęstszych stresorów w pracy  
  • przedstawienie i przećwiczenie niektórych metod radzenia sobie ze stresem (m.in. wizualizacja, ćwiczenia oddechowe, afirmacje, trening relaksacyjny Jacobsona)
  • poprawa funkcjonowania w trudnych sytuacjach 
  • kształtowanie postawy zadaniowej wobec problemów oraz wiary we własne możliwości radzenia sobie ze stresem 
  • poznanie objawów i przebiegu procesu wypalenia zawodowego
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników oraz zaplanowanie pierwszych kroków zapobiegających wypaleniu zawodowemu

 

Prowadząca: Michalina Konkel

Czas trwania: 16 godzin